ประเภทของรายวิชา

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 2104-2207 วงจรพัลส์และดิจิตอล
 3128-1001 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2104-2104 เครื่องวัดไฟฟ้าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2104-2102 วงจรไฟฟ้า 1
 2104-2108 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2104-2110 เครื่องเย็นและปรับอากาศ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2104-2103 วงจรไฟฟ้า 2 (กระแสสลับ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาวิชาช่างยนต์ 
 3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
 2101-2104 งานจักรยานยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2101-2103 งานเครื่องยนต์เล็กบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2101-2102 งานเครื่องยนต์ดีเซลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2101-2101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2101-2110 การขับขี่รถจักรยานยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2100-2108 งานบำรุงรักษารถยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 
 3204-2201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (ปวส.)
 3128-2014 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ปวส.)
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (ปวส.)
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่องานอาชีพ (ปวส.)
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สาขางานบัญชี 
 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2827 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2114 การบัญชีอุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2113 การบัญชีสินค้าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2110 การบัญชีคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2109 กระบวนการจัดทำบัญชีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2104 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2103 การบัญชีบริษัทจำกัดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2102 การบัญชีห้างหุ้นส่วนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2101 การบัญชีตั๋วเงินบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2106 การบัญชีร่วมค้าและฝากขายบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2112 การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2111 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวส.) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สำหรับคอมพิวเตอร์)
 3204–2102 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
 3901-2002 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3204-4001คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
สาขางานคอมพิวเตอร์ 
 2201-4402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-4401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2419 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2418 เทคโนโลยีสำนักงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2414 การสร้างเว็บเพจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2413 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (Graghic User Interface)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2410 หลักการเขียนโปรแกรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2407 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2404 การใช้โปรแกรมตารางงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-1011 และ 2201-101 พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาวิชาบัญชี (ปวส.) 
 3201–2001 การบัญชีชั้นกลาง 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สำหรับบัญชี)
 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
 3200-1006 การบัญชีการเงินบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3200-1009 ภาษีอากรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3201-2014 การสอบบัญชีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
หมวดวิชาสามัญทั่วไป 
 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 2001-1001 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย (พระพุทธศาสนา)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
หมวดวิชาชีพพื้นฐาน 
 2000-1504 อาเซี่ยนศึกษา
 2001-0006 การเงินส่วนบุคคลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยบทคัดย่อ
 2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการบทคัดย่อ
 2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์บทคัดย่อ
 2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
 2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2บทคัดย่อ
 2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1บทคัดย่อ
 2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 2000-1526 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7และ8บทคัดย่อ
 2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
 2100-1004 งานฝึกฝีมือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
 2201-2306 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 2200-1001 ธุรกิจทั่วไป
 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 2100-1006 งานเครื่องยนต์เบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบทคัดย่อ
งานโครงการวิชาชีพ 
 2201-5001 โครงกาวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา 
 2201–1004 การขาย 1บทคัดย่อ
 2201-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษ1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-1021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-1005 พิมพ์ดีดไทย 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2201-1006 วิชาพิมพ์ดีดไทย 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2001-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 2200-1019 มารยาทและการสมาคมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวส.ม.6) 
 3204-2201 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (ปวส. ม.6)
 3128-2014 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ปวส.สายม.6)
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (ปวส. สาย ม.6)
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่องานอาชีพ (ปวส.สาย ม.6)
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายม.6)
สาขาคอมพิวเตอร์ (ปวส.สาย ม.6) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สำหรับคอมพิวเตอร์ สาย ม.6)
สาขาเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) 
 3101-2004 งานซ่อมเครื่องยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
แบบทดสอบสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/เรียนรู้ในสถานประกอบการ 

ระดับชั้น ปวช. 

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
 งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1

สาขาคอมพิวเตอร์ 
 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สาขาการบัญชี 
 กระบวนการจัดทำบัญชี

สาขาไฟฟ้ากำลัง 
 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

ระดับชั้น ปวส. 
 งานปรับแต่งเครื่องยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานปรับอากาศยานยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานสีรถยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิชางานตัวถังรถยนต์
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

สาขาคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 โครงสร้างข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

สาขายานยนต์ 
 งานไฟฟ้ารถยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 งานเครื่องยนต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

สาขาการบัญชี 
 การสอบบัญชีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การบัญชีรัฐบาล บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้