2101-2110 การขับขี่รถจักรยานยนต์
(2101-2110)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2100-2101 การขับขี่รถจักรยานยนต์
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้