2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
(2201-1001)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้