2201-2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2201-2409)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หมวดวิชา: วิชาชีพ

วิชาชีพสาขาวิชา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้