2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
(2201-2406(2))

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้