2201-2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(2201-2402)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้