You are not logged in. (Login)
Skip Login
ข่าวประกาศ
 • ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุกคน ขณะนี้ระบบ E-Learning ของโรงเรียนได้นำ สื่อการเรียนการสอนขึ้นบนระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ที่นี้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ E-Learning ของโรงเรียน
  ยิ้มยิ้มยิ้ม นักศึกษาที่สอบซ่อมเสริม ครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบ และคลิกรายวิชาที่สอบซ่อมเสริมเท่านั้น ใช้เวลาทำ 60 นาที มีสิทธิทำเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น (สำหรับครั้งที่ 1) แต่หากนักศึกษาคนใด ทำแบบทดสอบ 2 ครั้งแล้ว ระบบจะตัดสิทธิ์การสอบซ่อมเสริมทันที และสำหรับนักศึกษาที่สอบซ่อมเสริมครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้นำบัตรเข้าสอบซ่อมเสริม มาติดต่อกับ อ.สุนิสา ทันที เพื่อกำหนดวันและเวลาสอบครั้งที่ 2 หากมีข้อสงสัย โทรติดต่อที่เบอร์ 084-7869575 อ.สุนิสาเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย

  ขั้นตอนการเข้าสอบซ่อมเสริม
  1. เข้าสู่ระบบ โดยการใส่ Username และ Password (อยู่ทางด้านซ้ายมือ)
  2. คลิกเลือกวิชาที่จะสอบซ่อมเสริม
  3. คลิกที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ที่อยู่ในแต่ละรายวิชา)
  4. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงผลคะแนนที่สอบซ่อมเสริมแต่ละครั้ง

  ยักคิ้วยักคิ้วยักคิ้วขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีกับการสอบซ่อมเสริมยักคิ้วยักคิ้วยักคิ้ว
 • คู่มือการสอบซ่อมเสริมครั้งที่ 1 Resource

Course categories

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า7
สาขาวิชาช่างยนต์8
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวส.)5
สาขางานบัญชี16
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวส.)4
สาขางานคอมพิวเตอร์22
สาขาวิชาบัญชี (ปวส.)6
หมวดวิชาสามัญทั่วไป14
หมวดวิชาชีพพื้นฐาน26
งานโครงการวิชาชีพ1
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา10
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ปวส.ม.6)5
สาขาคอมพิวเตอร์ (ปวส.สาย ม.6)1
สาขาเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)1
แบบทดสอบสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/เรียนรู้ในสถานประกอบการ

ระดับชั้น ปวช.

สาขาอิเล็กทรอนิกส์3

สาขาคอมพิวเตอร์3

สาขาการบัญชี1

สาขาไฟฟ้ากำลัง2

ระดับชั้น ปวส.9

สาขาคอมพิวเตอร์4

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์5

สาขายานยนต์2

สาขาการบัญชี2

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Today Tuesday, 16 August 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31