2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
(2000-1102)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
หมวดวิชาสามัญ>>>สามัญทั่วไป
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้