2201-2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ
(2201-2107)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ
หมวดวิชาชีพ>>>สาขาวิชาชีพ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้