2104-2110 เครื่องเย็นและปรับอากาศ 1
(2104-2110)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2104-2110 เครื่องเย็นและปรับอากาศ
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้