2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(2000-1202)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หมวดวิชา: วิชาสามัญ

สาขาวิชาสามัญทั่วไป

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้