2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์
(2000-1302)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์
หมวดวิชา: วิชาสามัญ
วิชาสามัญพื้นฐาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้