2201-2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
(2201-2403)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

หมวดวิชา: วิชาสามัญ

วิชาชีพสามัญพื้นฐาน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้