2100-2108 งานบำรุงรักษารถยนต์
(2100-2108)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2100-2001 งานบำรุงรักษารถยนต์
หมวดววิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้