2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2
(2000-1501)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
หมวดวิชาสามัญ>>>วิชาสามัญพื้นฐาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้