2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
(2000-1244)


2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
หมวดวิชา: วิชาสามัญ
วิชาสามัญทั่วไป
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3