2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(2100-1003)


2104-2122 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2