2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
(2001-0006)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

2000-0006 การเงินส่วนบุคคล
หมวดวิชา: วิชาสามัญ
วิชาสามัญพื้นฐาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้