หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
2000-1504 อาเซี่ยนศึกษา
2001-0006 การเงินส่วนบุคคลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อมูล
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้อมูล
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ข้อมูล
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2ข้อมูล
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1ข้อมูล
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2000-1526 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7และ8ข้อมูล
2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
2100-1004 งานฝึกฝีมือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
2201-2306 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
2200-1001 ธุรกิจทั่วไป