2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1
(2201-1002)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขาวิชา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้