2201-4402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
(2201-4402)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

2201-4402 คอมพิืวเตอร์ธุรกิจ 2
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้