2201-2407 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
(2201-2407)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2407 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพพื้นฐาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้