ประเภทย่อย
ระดับชั้น ปวช.
ระดับชั้น ปวส.
สาขายานยนต์
สาขาการบัญชี