• ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรณยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

 • 2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
  หมวดวิชา: วิชาชีพ
  วิชาชีพพื้นฐาน
  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

 • 2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1
  หมวดวิชา: วิชาชีพ
  วิชาชีพสาขาวิชา
  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

 • 2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2
  หมวดวิชา: วิชาชีพ
  วิชาชีพสาขาวิชา
  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

 • 2201-1005 พิมพ์ดีดไทย 1
  หมวดวิชา: วิชาสามัญ
  วิชาสามัญพื้นฐาน

 • 2201-1006 วิชาพิมพ์ดีดไทย 2

  หมวดวิชา: วิชาสามัญ

  วิชาสามัญทั่วไป

  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1


 • 2001-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2
  หมวดวิชา: วิชาชีพ
  วิชาชีพพื้นฐาน
  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

 • 2200-1019 มารยาทและการสมาคม
  หมวดวิชา : วิชาสามัญ
  วิชาสามัญพื้นฐาน
  ระดับชั้นประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3