2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(2000-1221 (1))


2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
หมวดวิชา: วิชาสามัญ
วิชาสามัญทั่วไป
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1