2201-2405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
(2201-2405)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้


2201-2405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
หมวดวิชา: วิชาชีพ
วิชาชีพสาขางาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้