รายวิชาทั้งหมด 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
2001-1001 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย (พระพุทธศาสนา)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล