ให้นักศึกษาอ่านคู่มือการสอบซ่อมเสริมก่อนเข้าสอบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: คู่มือการสอบซ่อมเสริมครั้งที่ 1